4. Jak spełnić wymagania ochrony cieplnej budynków?

Wymagania ochrony cieplnej budynków określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Projekt budynku w zabudowie jednorodzinnej powinien podawać co najmniej wartości współczynnika przenikania ciepła przegród zewnętrznych.

Lepszą ocenę właściwości budynku, jeśli chodzi o ocenę przewidywanego zużycia energii i kosztu ogrzewania, daje wskaźnik E [kWh/(m3·rok)] określający obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w sezonie ogrzewczym i dlatego jego obliczenie jest zalecane. Mnożąc ten wskaźnik przez kubaturę projektowanego budynku, uzyska się obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w sezonie ogrzewczym i na tej podstawie można wyliczyć przyszły koszt ogrzewania budynku w zależności od przyjętego nośnika energii. Tak więc warto zamówić obliczenie w projekcie wartości wskaźnika E, mimo że w odniesieniu do budynków w zabudowie jednorodzinnej nie jest to wymagane przepisami.

Średnie ceny ciepła użytecznego (po uwzględnieniu sprawności wytwarzania i przesyłu) dla celów ogrzewania odbiorcy końcowego (brutto) wynosiły w roku 2001:
SIEĆ CIEPLNA 28,0 - 45,0 zł/GJ (najczęściej 34 - 36)
GAZ domki jednorodzinne 34,4 zł/GJ
GAZ kotłownie osiedlowe 30,0 zł/GJ

Można postawić również własne wymagania, np. nieprzekraczalny koszt ogrzewania. Może nie każdy projektant się tego podejmie, ale warto poszukać takiego, który to potrafi wykonać. Warto nieco więcej zapłacić za dobry projekt dobremu projektantowi, który potrafi być wobec inwestora doradcą technicznym. Większy koszt dobrego projektu zwróci się szybko w rezultacie mniejszych kosztów eksploatacji budynku.

W przypadku budynku z zewnętrznymi ścianami jednowarstwowymi o grubości od 36 do 44 cm, wykonanymi z materiałów izolacyjno-konstrukcyjnych (np. ceramika poryzowana), spełnione są wymagania przepisów budowlanych w zakresie ochrony cieplnej budynku.